Algemene voorwaarden Humphrey Dirks Horsemanship 

Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Horsemanshiproute op www.horsemanshiproute.nl


Horsemanshiproute is een handelsnaam van Humphrey Dirks en werkt samen met Angelique van Voorst.


We verwijzen in deze voorwaarden gezamenlijk naar de sites en de producten als de "diensten". Door een van de services te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan en na te leven.


Diensten en algemene bepalingen


Horsemanshiproute verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Services, inclusief de Producten (tegen betaling, indien van toepassing), uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, in overeenstemming met deze Voorwaarden. We behouden ons alle rechten voor die we niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden verlenen. Horsemanshiproute behoudt zich het recht voor om de Services (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U stemt ermee in dat Horsemanshiproute niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services. We zijn niet verplicht om uw account of ingediende inhoud te bewaren voor een langere periode dan wat vereist is door de toepasselijke wetgeving.


Aangezien ons Instructiemateriaal uitsluitend digitaal (als een stream) aan u ter beschikking wordt gesteld, kan strikt genomen niet worden gezegd dat het instructiemateriaal is ‘gekocht’. Waar termen als 'kopen' in de Algemene Voorwaarden worden gebruikt, betekent dit alleen dat aan u een bepaald gebruiksrecht verleend wordt om het instructiemateriaal te bekijken. U mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horsemanshiproute.


Wegens overmacht, ziekte van instructeur (Humphrey Dirks) of wijzigende bedrijfsactiviteiten van Humphrey Dirks Horsemanship of Horsemanshiproute kan het toevoegen van nieuwe diensten of videomateriaal tijdelijk of definitief worden stopgezet. Bij een definitieve stop worden alle leden per e-mail verwittigd. De lidmaatschappen en bijbehorende betalingen lopen door zolang je als lid het abonnement niet opzegt, bestaand materiaal blijft toegankelijk.


Indien de rechter vaststelt dat een bepaling in de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling van soortgelijke strekking die niet nietig of vernietigbaar is.


Horsemanshiproute kan geen garantie geven dat de abonnee zijn of haar doel met zijn of haar paard kan behalen omdat een leerproces persoonlijk is en deze leeromgeving theoretische en praktische kennis overdraagt zonder verantwoordelijk te zijn voor het resultaat dat het bij de abonnee brengt. De deelnemer/abonnee is zich bewust dat het werken en omgaan met paarden ALTIJD risico’s met zich mee brengt en Horsemanshiproute niet verantwoordelijk is voor de veiligheid van de deelnemer/abonnee betreffende de uitvoering van de oefeningen uit deze leeromgeving.


Rekening


Nadat je een lidmaatschap hebt gekocht, wordt er automatisch een account voor je aangemaakt. Horsemanshiproute stuurt u persoonlijke inloggegevens voor het account. Een account is strikt persoonlijk. Een account mag daarom niet worden gedeeld met andere personen. Als u vermoedt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account, moet u Horsemanshiproute onverwijld op de hoogte stellen.


Horsemanshiproute heeft het recht een account te blokkeren, indien Horsemanshiproute een overtreding van deze Algemene Voorwaarden heeft geconstateerd.


Als u uw account niet langer wilt gebruiken, kunt u besluiten deze te sluiten. Je kunt je account sluiten in 'Mijn account' of je kunt daarvoor een e-mail sturen naar Horsemanshiproute. Het is belangrijk om aan te geven welk specifiek Account u wilt sluiten.


Nadat een Account is verwijderd, blijven beoordelingen en andere materialen die via het Account aan de Dienst en Website zijn toegevoegd, beschikbaar. Ze worden niet verwijderd. Horsemanshiproute zal echter op verzoek, of indien nodig, persoonlijk identificeerbare gegevens verwijderen volgens de wet.


Horsemanshiproute kan accounts verwijderen die langer dan 12 maanden niet zijn ingelogd. Alvorens hiertoe over te gaan, zal Horsemanshiproute een melding sturen naar het e-mailadres dat aan het account is gekoppeld.


Het sluiten en verwijderen van een account is een onomkeerbaar proces. U draagt persoonlijk het risico van het verlies van gegevens als gevolg van het sluiten van uw account.


Nadat een account is gesloten, is het niet meer mogelijk om instructiemateriaal te bekijken.


Betaling


U kunt licenties voor bepaalde producten kopen via een lidmaatschap, zoals gespecificeerd op de sites. Wanneer u een aankoop doet, geeft u ons toestemming om periodiek kosten in rekening te brengen op de creditcard of betaalpas die u verstrekt, afhankelijk van het betalingsplan dat u kiest. Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden, geeft u ons toestemming om uw lidmaatschap na 1 jaar automatisch te verlengen met periodieke termijnen, afhankelijk van welk lidmaatschap u kiest.


Alle door Horsemanshiproute op de Website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Digitaal instructie-/videomateriaal wordt aangeboden op onze website. Nadat u lid bent geworden, kunt u dit instructie-/videomateriaal gedurende een bepaalde periode als ‘stream’ bekijken binnen uw account-omgeving.


Het Videomateriaal kan niet worden gedownload.


Terugbetalingen en Annulering


Vanwege de aard van de producten en diensten van Horsemanshiproute (niet-tastbare digitale goederen), is het niet mogelijk om de producten en diensten te "retourneren", daarom bieden we geen restitutie of omruiling nadat de aankoop is gedaan. Alleen voor aangeboden materiële goederen zal er een apart "retourbeleid" zijn. Als u problemen ondervindt met de producten en diensten, neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u ons 7 dagen voor uw volgende betaling per e-mail op de hoogte stellen of u kunt uw account sluiten in "mijn account". We hebben het recht om de verschuldigde betaling van uw rekening af te schrijven als u zich niet aan deze voorwaarden houdt en we zullen uw lidmaatschap opzeggen vóór de volgende betaling.


Gebruiksregels


Het is verboden de dienst en delen van de dienst te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit omvat het gebruik van de service voor het volgende:


1. het verspreiden van informatie die lasterlijk of racistisch is;


2. het verspreiden van informatie die inbreuk maakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden;


3. inbreuk maken op de privacy of het privéleven van derden, bijvoorbeeld door hun persoonsgegevens zonder toestemming of noodzaak te verspreiden.


Verder is het niet toegestaan:


I. om een account te delen met derden;


II. om instructie-/videomateriaal te downloaden of een poging daartoe te ondernemen;


III. om beoordelingen te communiceren of te plaatsen in een andere taal dan de taal die op de Website wordt gebruikt;


IV. om reviews onder een andere naam te plaatsen;


V. om valse of ongegronde negatieve beoordelingen te plaatsen.


Indien een overtreding van bovenstaande voorwaarden wordt geconstateerd, kan Horsemanshiproute naar eigen goeddunken alle noodzakelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen en/of verdere overtredingen te voorkomen, zonder dat Horsemanshiproute tot enige schadevergoeding gehouden is.


Indien, naar het oordeel van Horsemanshiproute, de werking van haar computersystemen of netwerk of netwerken van derden wordt belemmerd of in gevaar komt, met name als gevolg van het verzenden of ophalen van overmatige hoeveelheden informatie of andere gegevens, gelekte persoonsgegevens of virussen activiteit, Trojaanse paarden en soortgelijke software, is Horsemanshiproute bevoegd om alle redelijke maatregelen te nemen die zij nodig acht om een dergelijk risico af te wenden of te voorkomen.


Horsemanshiproute kan eventuele schade die voortvloeit uit overtredingen verhalen op de verantwoordelijke. Die persoon vrijwaart Horsemanshiproute voor alle aanspraken van derden in verband met de door die persoon aangeboden of verzonden informatie.


Intellectueel eigendom


Het Instructie-/Videomateriaal en alle informatie en afbeeldingen op de Website zijn het intellectuele eigendom van Horsemanshiproute of de partijen die Horsemanshiproute hiervoor een licentie hebben verleend (bijvoorbeeld Humphrey Dirks Horsemanship). Behalve in die gevallen waarin het wettelijk is toegestaan, mogen deze materialen op geen enkele manier worden gekopieerd of gebruikt zonder de afzonderlijke schriftelijke toestemming van Horsemanshiproute.


Indien u Instructievideomateriaal aanschaft, verkrijgt u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om het Instructiemateriaal te bekijken gedurende een in de Overeenkomst vastgelegde periode. Horsemanshiproute heeft een beperkt en eeuwigdurend recht om uw gegevens te gebruiken voor het doel van:


Service, rapporten, benchmarks, statistische en analytische doeleinden, inclusief toekomstige aspecten daarvan.


Als u vrijwillig informatie naar Horsemanshiproute stuurt, zoals feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, verleent u Horsemanshiproute een onbeperkt, eeuwigdurend recht om deze informatie te gebruiken voor de Dienst.


Overmacht


Horsemanshiproute kan niet gehouden worden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien nakoming verhinderd wordt door overmacht. Horsemanshiproute is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van overmacht. Overmachtsituaties zijn er, naast de gevallen voorzien in de wet of jurisprudentie, in geval van stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, overstromingen en in het geval Horsemanshiproute is niet in staat om te leveren via haar eigen leveranciers, ongeacht de reden. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.


Wijziging Algemene Voorwaarden


Horsemanshiproute behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Horsemanshiproute zal u uiterlijk dertig (30) dagen voordat deze van kracht worden op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden.


Indien u de wijziging of aanvulling op de Algemene Voorwaarden niet wilt accepteren, kunt u binnen veertien (14) dagen na bekendmaking hiervan bezwaar maken, waarna Horsemanshiproute de wijziging of aanvulling opnieuw in overweging neemt. Indien Horsemanshiproute besluit zich aan de wijziging of wijzigingen te houden, kunt u schriftelijk opzeggen de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden, tenzij Horsemanshiproute heeft aangegeven dat de oorspronkelijke voorwaarden van uw kant ongewijzigd blijven. Bij beëindiging van de overeenkomst is Horsemanshiproute niet gehouden tot restitutie van eventueel door u betaalde bedragen.


Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden op grond van wet- en regelgeving en kleine wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder dat daarvoor enige kennisgeving nodig is. Dergelijke wijzigingen geven u geen recht om de overeenkomst te beëindigen.


Privacy


Uw gebruik van de Services is onderworpen aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze Voorwaarden. Door een van de Services te gebruiken, erkent u en stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie door Horsemanshiproute zoals uiteengezet in het privacybeleid.


Privacybeleid


Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgebouwd met als einddoel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken van ons privacybeleid en een aanvulling op deze blauwdruk zijn te vinden onder de knop 'Privacy' op onze website www.horsemanshiproute.com.


1. Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.


2. We zullen individuele gegevens alleen verzamelen en gebruiken om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.


3. We zullen individuele gegevens alleen zo lang bewaren als essentieel voor de tevredenheid van die redenen.


4. We zullen individuele gegevens verzamelen met wettelijke en redelijke middelen en, indien passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.


5. Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarvoor deze wordt gebruikt, en, voor zover essentieel voor die redenen, moet nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.


6. We beschermen individuele gegevens door middel van veiligheidsschilden tegen ongeluk of inbraak en ook tegen niet-goedgekeurde toegang, openbaarmaking, duplicatie, gebruik of wijziging.


7. We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.


We zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig en onderhouden is.


Disclaimers; Beperking van de aansprakelijkheid


(A) U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's voor uw gebruik van de Services. De Services, inclusief alle producten, worden geleverd "zoals ze zijn" zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief garanties van titel, niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.


(B) Hoewel we ons te goeder trouw inspannen om substantieel nauwkeurige informatie in de Services op te nemen, kunnen er fouten of weglatingen optreden. Als we kennisgevingen van fouten of weglatingen ontvangen, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze te zijner tijd te corrigeren; maar we geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, prestaties, valuta of geschiktheid voor een bepaald doel van de Services, dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of met betrekking tot de resultaten die zullen worden afgeleid van het gebruik van de informatie inbegrepen in de Diensten.


(C) Horsemanshiproute of haar gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van, vertraging in het gebruik of onvermogen om de services te gebruiken . Onze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die u hebt betaald voor de producten die aanleiding geven tot dergelijke aansprakelijkheid. Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe en daarom is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Indien deze beperking van aansprakelijkheid of de uitsluiting van garantie zoals hierboven uiteengezet om welke reden dan ook niet van toepassing of niet-afdwingbaar wordt geacht, is de maximale aansprakelijkheid van Horsemanshiproute voor elk type schade beperkt tot het laagste van (I) een terugbetaling van het bedrag betaald voor de product in kwestie, of (II) € 100.


(D) U neemt alle verantwoordelijkheden en verplichtingen op zich met betrekking tot alle beslissingen, adviezen, conclusies of aanbevelingen die zijn gedaan of gegeven als gevolg van het gebruik van de services, inclusief maar niet beperkt tot alle beslissingen of acties die door u zijn genomen op basis van producten. De services zullen niet worden beschouwd als een aanbeveling, verzoek, aanbod of mening door Horsemanshiproute of onze gelieerde ondernemingen, opdrachtgevers of inhoud leveranciers, voor enige financiële transactie of de aankoop van een financieel instrument, inclusief maar niet beperkt tot effecten, of enige vorm van investering. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.


(E) U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's voor uw gebruik van de services. Er is geen garantie dat u geld zult verdienen of bepaalde resultaten zult bereiken met behulp van de technieken en ideeën die in verband met de services worden verstrekt. Alle informatie die in verband met de diensten wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden, voor een algemeen publiek en niet als specifiek advies op maat van een persoon of bedrijf. Geen van de informatie die in verband met de diensten wordt verstrekt, mag worden opgevat als medisch, psychologisch, financieel of boekhoudkundig, juridisch of ander professioneel advies; we dringen er bij u op aan om een geschikte gediplomeerde professional te raadplegen als u dergelijk advies wenst.


Recht, jurisdictie


Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, ongeacht eventuele conflicterende wetten. Jij en Wij (Horsemanshiproute) komen overeen dat elke actie of elk geschil tussen ons uitsluitend in Nederland zal worden opgelost.


Contact informatie


Bedrijfsnaam: Horsemanshiproute als handelsnaam van Humphrey Dirks en Angelique van Voorst


E-mail: horsemanshiproute@gmail.com


Postadres: van Coothweg 4, 6628AM Altforst, Nederland
KvK: 60885955
btw nr.: NL0012911639B93